தூரநோக்கு


அறிவு, திறன்
மற்றும் மனப்பாங்கு
உடைய ஆழுமையுள்ள
சமுகம்

பணிக்கூற்று


பட்டிருப்பு கல்வி வலயத்தின் சகல பாடசாலைகளிலும் வினைத்திறனும்,
விளைப்பயனும் மிக்க செயற்பாடுகள் மூலம் கல்வி நடவடிக்கைகளை அமுலாக்கத்தேவையான
வசதிகளையும்,வழிகாட்டல்களை வழங்கி ஆளுமை மிக்க மாணவர்களை
உருவாக்க செயற்படவைத்தல்

திருமதி.ந.புள்ளநாயகம்

பணிப்பாளர்

புள்ளி விபரங்கள்

சமூகவலைகளில்

பேஸ்புக்ல் விரும்புவதற்கு ருவிட்டாில் பின்தொடா்வதற்கு

Copyright © 2014. Director - Paddiruppu Education Zone. All Rights Reserved..